ZAMÓWIENIA REALIZUJEMY NA TERENIE WARSZAWY I OKOLIC

Regulamin

Regulamin Kwiaciarni „Kwiaty Polskie”

Niniejszy dokument określa:

 1. ogólne warunki sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego kwiaciarni „Kwiaty Polskie”, dostępnego pod adresem: www.kwiaty-polskie.pl , prowadzonego przez spółkę pod firmą  Bujak, Rola „Kwiaty Polskie” sp. j. z siedzibą w Warszawie,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, których przedmiotem jest zapewnienie klientom możliwości składania zamówień na produkty dostępne w asortymencie kwiaciarni przy użyciu funkcjonalności serwisu internetowego www.kwiaty-polskie.pl , którego właścicielem jest spółka pod firmą Bujak, Rola „Kwiaty Polskie” sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Dane kontaktowe kwiaciarni: Bolesławska, Bujak, Rola „Kwiaty Polskie” sp. j. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65 lok. 79, 00-697 Warszawa, e-mail: biuro@kwiaty.plskie.pl , tel.: (+48) 22 630 63 97.

§ 1. [Słownik pojęć]

Wymienione niżej określenia, pisane wielką literą, użyte w dalszej części niniejszego regulaminu, należy rozumieć, o ile z kontekstu ich użycia nie wynika wyraźnie odmiennie, w następujący sposób:

 1. Dostawca - oznacza przedsiębiorcę, z którym Kwiaciarnia zawarła  stosowne porozumienie w przedmiocie świadczenia usług przewozowych lub pocztowych na potrzeby związane z realizacją Umowy.  
 2. Klient - oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną do zawarcia z  Kwiaciarnią Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klientem może być zarówno konsument, przedsiębiorca, jak i jednostka organizacyjna, której głównym przedmiotem działalności nie jest działalność gospodarcza.
 3. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego klienta panel w Sklepie Internetowym, uruchomiony na rzecz Klienta przez Kwiaciarnię, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, służący Klientowi do zawarcia i obsługi Umowy. 
 4. Kwiaciarnia - oznacza spółkę pod firmą Bujak, Rola „Kwiaty Polskie” sp. j. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65 lok. 79, 00-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000229836, NIP: 5262855165, REGON: 140077310, prowadzącą Sklep Internetowy, będącą stroną Umowy z Klientem oraz właścicielem Sklepu Internetowego.  
 5. Odbiorca – oznacz Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecia, uprawnioną do odbioru Produktów objętych Umową.
 6. Oferta - oznacza ofertę sprzedaży Produktów zamieszczoną przez Kwiaciarnię na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Operator płatności - oznacza przedsiębiorcę eCard S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czarneckiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000042304, NIP: 5213103040, REGON: 016341786, kapitał zakładowy 30 259 488,00 zł (opłacony w całości), który udostępnia płatności elektroniczne oraz funkcjonalności płatnicze, realizowane na potrzeby płatności za Produkty oferowane  przez Kwiaciarnię w Sklepie Internetowym. 
 8. Produkt - oznacza rzecz ruchomą, w szczególności w postaci kwiatów, roślin ozdobnych lub elementów dekoracyjnych, znajdującą się w asortymencie Sklepu Internetowego, będącą przedmiotem sprzedaży w ramach Umowy zawartej przez Klienta z Kwiaciarnią. 
 9. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Kwiaciarni „Kwiaty Polskie”, który określa ogólne warunki Umowy. Regulamin stanowi również odpowiednio wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), a także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w  rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), w zakresie zapewniania Klientowi przez Kwiaciarnię dostępu do funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności do Konta Klienta.
 10. Sklep Internetowy - oznacza grupę powiązanych ze sobą funkcjonalnie stron internetowych z treściami oraz funkcjonalnościami służącymi do zapoznania się przez Klienta z treścią Oferty oraz do zakupu Produktów w ramach Umowy. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Kwiaciarnię pod adresem: www.kwiaty-polskie.pl .
 11. Umowa - oznacza umowę sprzedaży Produktu, zawartą przez Klienta z Kwiaciarnią za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W przypadku Klienta będącego konsumentem Umowa stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827, ze zm.). Umowa może być zawarta zarówno na rzecz Klienta, jak i na rzecz osoby trzeciej. Ostateczne warunki Umowy określają łącznie niniejszy Regulamin oraz Zamówienie.  
 12. Zamówienie - oznacza skonkretyzowaną przez Klienta, przy użyciu funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym, ofertę zawarcia Umowy, składaną Kwiaciarni przez Klienta, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz wybranej przez Klienta Ofercie Kwiaciarni. Zamówienie określa szczegółowe warunki Umowy.  

§ 2.  [Warunki techniczne]

 1. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego wymagane jest spełnienie przez Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych:
 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego  (urządzenie końcowe) z dostępem do sieci Internet,
 2. posiadanie w urządzeniu elektronicznym przeglądarki internetowej:
 1. Mozilla Firefox wersja minimum 24.0 lub
 2. Opera od wersji 10 lub
 3. Google Chrome w wersji 28.0 lub
 4. MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej,

która zapewnia obsługę plików Cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami przeglądarek wymienionymi w lit.
a-d powyżej, 

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 2. minimalna zalecania rozdzielczość ekranu urządzenia elektronicznego - 1024 x 768 pikseli.
 1. Zważywszy, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Klienta, dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie końcowe Klienta posiadało również:
 1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 4. aktywowaną funkcję akceptacji plików Cookie oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
 5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 1. Kwiaciarnia  zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapełnić Klientom bezpieczeństwo danych udostępnianych w Koncie Klienta oraz, aby Sklep Internetowy działał w sposób ciągły i poprawny.

§ 4. [Treści zamieszczone w Sklepie Internetowym]

 1. Treści zamieszczone w Sklepie Internetowym, w tym znaki towarowe, oznaczenia przedsiębiorstwa, logotypy, ikony, teksty, grafiki, fotografie, obrazy, filmy, nagrania dźwiękowe, grafiki, oprogramowanie, wzorce dokumentów mogą być chronione prawami autorskimi, prawami osobistymi, prawami do baz danych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz innymi prawami chroniącymi własność intelektualną, przysługującymi odpowiednio Kwiaciarni, licencjodawcy lub innemu podmiotowi, z którymi Kwiaciarnia zawarła stosowne umowy w zakresie korzystania przez Kwiaciarnię z praw własności intelektualnej tych podmiotów na potrzeby związane z prowadzeniem Sklepu  Internetowego.
 2. Żaden element Sklepu Internetowego nie może być, bez uprzedniej pisemnej zgody Kwiaciarni, wykorzystywane przez Klienta w celach niezwiązanych z zawarciem i wykonaniem Umowy. Zabronione jest w szczególności kopiowane, rozpowszechnianie, przesyłane, wyświetlane, wykonywanie, reprodukowane lub publikowane treści dostępnych w Sklepie Internetowym przez Klienta we własnych celach komercyjnych.
 3. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek, to jest do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych.
 4. Kwiaciarnia zastrzega wszelkie prawa wymienione w ust. 1-3.
 5. Korzystając z funkcjonalności Sklepu Internetowego Klient zobowiązuje się:
 1. postępować w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 2. postępować zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób,
 3. nie dostarczać oraz nie przekazywać treści o bezprawnym charakterze,
 4. powstrzymywania się od działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,
 5. powstrzymywać się od wszelkiej działalności mogącej naruszyć uzasadnione interesy Kwiaciarni.

§ 4. [Postanowienia ogólne]

 1. Kwiaciarnia za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Klientom możliwość zakupu Produktu dostępnego w  aktualnej Ofercie, na warunkach określonych w Umowie.
 2. W ramach Umowy Kwiaciarnia zobowiązana jest przenieść na Klienta własność nabytego Produktu oraz wydać ten Produkt Klientowi  albo wskazanemu przez Klienta Odbiorcy bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Klient zobowiązany jest względem Kwiaciarni do zapłaty ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu oraz odbioru tego Produktu we wskazanym przez Klienta miejscu i czasie dostawy.  
 4. Kwiaciarnia zastrzega, że Produkt będący przedmiotem Zamówienia pozostaje własnością Kwiaciarni do czasu uregulowania przez Klienta wszelkich kosztów wynikających z tytuły zawartej Umowy, w tym ceny sprzedaży oraz kosztów dostawy Produktu. Klient nie może sprzedawać, zbywać ani obciążać Produktu przed nabyciem do niego prawa własności.
 5. Zamawiając Produkt zawierający alkohol lub wyroby tytoniowe Klient oświadcza z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu, że jest pełnoletni oraz, że zamawia ten Produkt dla osoby pełnoletniej, a także bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór Produktu przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia na alkohol jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku zamówień z alkoholem Dostawca wręczający przesyłkę ma prawo wylegitymować osobę obierającą przesyłkę w celu sprawdzenia czy jest to osoba pełnoletnia. Ponadto Dostawca nie wyda Odbiorcy przesyłki w przypadku, gdy Odbiorca nie zgodzi się na wylegitymowanie lub gdy stwierdzi, że Odbiorca jest osobą niepełnoletnią lub w stanie nietrzeźwym.
 6. Kwiaciarnia zastrzega, że wybrane Produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, wiążące dla danego Zamówienia będą warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się, chyba że z ich warunków będzie wynikało wyraźnie odmiennie. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej akcji.

§ 3. [Zamówienie]

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient wchodzi na stronę Sklepu Internetowego, klika w zakładkę „KUP TERAZ”, a następnie wybiera interesujący go Produkt z aktualnej Oferty Kwiaciarni. Klikając na dany Produkt Klient zapisuje go w koszyku.
 2. Po wybraniu danego Produktu Klient może albo kontynuować zakupy klikając w opcję „Kontynuuj zakupy” i dodawać kolejne Produkty do koszyka albo przejść do finalizacji Zamówienia klikając w opcję „Przejdź do koszyka”.
 3. W przypadku zaznaczenia opcji „Przejdź do koszyka”, Klient przekierowywany jest na podstronę Sklepu Internetowego, na której wyświetlają mu się wszystkie wybrane przez niego Produkty wraz z ich cenami. Na tym etapie Klient może określić ilość danego Produktu, jego wielkość, a także usunąć określony Produkt z koszyka, jeśli nie jest już zainteresowany jego zakupem. W każdym momencie Klient może także wrócić do kontynuowania zakupów.
 4. W dalszej kolejności Klient klika w następujące po sobie przyciski wyboru o treści „Przejdź dalej”, uzupełniając uprzednio właściwe dla danego etapu Zamówienia opcje do zaznaczenia lub uzupełniania, wybierając kolejno:
 1. datę i godzinę dostawy,
 2. sposób płatności,
 3. sposób wysyłki,
 4. rodzaj i treść bileciku, który będzie dołączony do Produktu (Kwiaciarnia zastrzega, że zabronione jest zamieszczenie w bileciku treści zabronionych przez obowiązujące przepisy lub treści o obraźliwym charakterze),
 5. a także wypełniając formularz rejestracyjny o wymagane dane osobowe Klienta oraz dane do wysyłki (w tym dane Odbiorcy Produktu).
 1. Następnie Klient zaznacza obligatoryjne oświadczenia i zgody, w tym oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu, oraz może zaznaczyć oświadczenia i zgody dobrowolne. Na tym etapie Klient ma możliwość zapoznać się z treścią Regulaminu oraz wszystkimi załącznikami, o których mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu, przed zawarciem Umowy, klikając w odpowiedni odnośnik (hiperłącze), przekierowujący bezpośrednio na podstronę Sklepu Internetowego z danym dokumentem.  
 2. Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności, o których mowa w ust. 5, Klient klika w przycisk wyboru o treści „Zamawiam” wraz ze znajdującą się przy nim informacją, że Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty, a następnie przekierowany zostaje na bezpieczną stronę internetowego serwisu rozliczeniowego Dostawcy płatności, na której - po zaakceptowaniu przez Klienta warunków dokonywania płatności - uiszcza opłatę za Produkt będący przedmiotem Umowy, w wybranej przez Klienta formie płatności, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 3. Kwiaciarnia, po otrzymaniu Zamówienia Klienta, zgodnie z  postanowieniami ust. 6, wysyła niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, obejmującą treść tego Zamówienia oraz załączniki z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentami, o których mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu, na trwałym nośniku.
 4. Do zawarcia pomiędzy Kwiaciarnią a Klientem wiążącej Umowy dochodzi w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Kwiaciarni płatności, dokonanej przez Klienta zgodnie z treścią Zamówienia. Kwiaciarnia zastrzega przy tym, że na realizację płatności za Zamówienie oczekuje maksymalnie 1 godzinę, od momentu jego złożenia przez Klienta. Bezskuteczny upływ terminu na dokonanie płatności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje anulowanie Zamówienia -  w tym przypadku, w celu nabycia Produktu Klient zobowiązany będzie złożyć nowe Zamówienie, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1-6.    
 5. Zmiany w Zamówieniu dotyczące zmian w adresie dostawy, zmian treści bileciku, zmian terminu dostawy oraz danych Odbiorcy, po skutecznym złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy, mogą być dokonywane przez Klienta telefonicznie, pod numerem 22 630 63 97 lub drogą elektroniczną, na adres kontakt@kwiaty-polskie.pl najpóźniej na 3 godziny przed pierwotnym terminem realizacji Zamówienia. Zmiany do Zamówienia stają się wiążące po potwierdzeniu przez Kwiaciarnię takiej możliwości i przekazaniu Klientowi informacji o wprowadzeniu zmiany co najmniej w formie dokumentowej. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian do Zamówienia każdorazowo ustalane będą indywidualnie z Klientem, przed ich wprowadzeniem.

§ 3. [Płatność]

 1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu z góry, w momencie składania Zamówienia, co stanowi warunek zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia.
 2. Kwiaciarnia akceptuje następujące formy płatności:
 1. płatność przy użyciu karty płatniczej (płatność jednym kliknięciem) – płatność on-line przy wykorzystaniu bezpiecznego systemu autoryzacji płatności dokonywanych kartami,
 2. szybki e-Przelew; dostępne formy płatności w przypadku systemu e-Przelew: Płace z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), Płace z Orange (mBank), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Płace z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płace z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płac z BOS (Bank Ochrony Srodowiska), Płace z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium - Płatnosci Internetowe (Bank Millennium), Płac z ING (ING Bank Slaski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatnosc online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), Płac z Plus-Bank (Plus Bank S.A), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A), Płace z Idea Bank (Idea Bank S.A), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A), BLIK (Polski Standard Płatnosci sp. z o.o.), Płace z Idea-Cloud, R-Przelew (Rai_eisen Bank Polska Spółka Akcyjna), SkyCash, mPay, Getin Noble Bank S.A., Płace z Getin Bank, Płac z Noble Bank, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS);
 3. blik.
 1. W przypadku płatności kartą, Klient, po kliknięciu w przycisk wyboru „Zamawiam”, przekierowywany jest automatycznie na  stronę internetowego serwisu rozliczeniowego eCard, gdzie podaje Dostawcy płatności dane karty płatniczej, akceptuje warunki płatności oraz zatwierdza płatność. Kwiaciarnia nie przetwarza danych karty płatniczej Klienta. Dane kart płatniczej Klienta przetwarzane są wyłącznie przez Dostawcę płatności przy użyciu bezpiecznego systemu autoryzacji płatności dokonywanych kartami (eCard).
 2. W przypadku płatności szybkim e-Przelewem, Klient, po kliknięciu w przycisk wyboru „Zamawiam”, przekierowywany jest automatycznie na  stronę internetowego serwisu rozliczeniowego eCard, gdzie dokonuje płatności przelewem bakowym. Usługa płatnicza polega na pełnej integracji procesu płatności z systemem bankowym. Podczas finalizowania płatności wszystkie dane do przelewu są wypełniane automatycznie, a ich edycja jest zablokowana. Dzięki temu Klient nie musi ręcznie wprowadzać żadnych danych, a pomyłka jest niemożliwa. Realizacja płatności tym kanałem trwa kilkanaście sekund.
 3. W przypadku płatności mobilnej blik, Klient, po kliknięciu w przycisk wyboru „Zamawiam”, potwierdza płatność kodem wygenerowanym przez aplikację bankową. W celu dokonania płatności Klient loguje się do aplikacji mobilnej swojego banku uczestniczącego w programie BLIK, odczytuje sześciocyfrowy kod, wprowadza go, a następnie potwierdza realizację płatności. 
 4. Kwiaciarnia zastrzega, że w przyszłości w Sklepie Internetowym mogą zostać wprowadzone również inne formy płatności, niewymienione w ust. 2, których opis dostępny będzie na podstronie Sklepu Internetowego w podsumowaniu Zamówienia. 
 5. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, to jest zawarty jest w nich podatek od towarów i usług (VAT).
 6. Ceny poddane na stronie Sklepu Internetowego z ofertą nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są w podsumowaniu Zamówienia. 
 7. Łączna wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostawy.
 8. Informacja o cenie danego Produktu jest podawana bezpośrednio pod zdjęciem i opisem danego Produktu na stronie Sklepu Internetowego.
 9. Cena Produktu jest wiążąca od momentu złożenia Kwiaciarni Zamówienia przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia cena Produktu nie może ulec zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen Produktu w Sklepie Internetowym w trakcie, jak i po realizacji tego Zamówienia.
 10. Dowód zakupu Produktu (odpowiednio paragon albo faktura VAT) jest wystawiany przez Kwiaciarnię i wysyłany Klientowi, po zaksięgowaniu płatności za Zamówienia na rachunku bankowym Kwiaciarni, na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu lub w formie papierowej na adres do doręczeń Klienta z Zamówienia, zgodnie z wyborem Klienta.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu lub konieczności sprostowania danych podanych przez Klienta, Klient może zgłosić ten fakt w celu uzupełnienia lub sprostowania dokumentów sprzedaży, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@kwiaty-polskie.pl lub na adres pocztowy: ul. Aleje Jerozolimskie 65 lok. 79, 00-697 Warszawa.

§ 4. [Dostawa]

 1. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w aktualnym asortymencie Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Produkty nabywane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostarczane są przez Kwiaciarnię wyłącznie na obszarze m. st. Warszawy dla kodów pocztowych od 00-001 do 04-999.
 3. Dostawa Produktów realizowana jest najwcześniej:
 1. dla Zamówień złożonych do godziny 8:00 – w dniu złożenia Zamówienia;
 2. dla Zamówień złożonych po godzinie 8:00 – w dniu następnym.
 1. Produkty dostarczane są w dwóch przedziałach godzinowych, które może wybrać Klient:
 1. 10:00 – 12:00
 2. 12:00 – 14:00
 3. 14.00 – 16.00
 4. 16.00 – 18.00        
 5. Zamówienia, które mają być zrealizowane w następujące dni roku: 21 stycznia (Dzień Babci), 22 stycznia (Dzień Dziadka), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet), 26 maja (Dzień Matki), 23 czerwca (Dzień Ojca), przyjmowane są przez Kwiaciarnię do realizacji najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego dane święto.
 6. W przypadku Zamówień z terminem realizacji przypadającym na którykolwiek z następujących dni roku, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy: 1 stycznia (Nowy Rok),  6 stycznia (Święto Trzech Króli), pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 1 maja (Święto Państwowe), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości), 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia), 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia), Kwiaciarnia zastrzega, że mogą one być zrealizowane w dzień roboczy poprzedzający te dni lub w pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach, ze względy na czas pracy Kwiaciarni lub czas pracy przewoźnika współpracującego z Kwiaciarnią.
 7. W przypadku doręczeń Produktów do lokalizacji o utrudnionym dostępie, takich jak szpitale, hotele, ambasady lub inne obiekty o ograniczonym dostępie dla osób trzecich, a także w przypadku doręczeń na śluby oraz pogrzeby, Kwiaciarnia wymaga podania numeru telefonu Odbiorcy. Kwiaciarnia zastrzega przy tym, że w przypadku braku możliwości doręczenia Produktu do rąk własnych Odbiorcy w którymkolwiek z miejsc wymienionych w zdaniu poprzedzającym, oraz braku kontaktu z Odbiorcą, Produkt pozostawiany będzie w recepcji lub portierni danego obiektu do przekazania Odbiorcy przez jego obsługę. Brak jest w tym przypadku możliwości zagwarantowania pisemnego odbioru Produktu przez Odbiorcę.
 8. W przypadku braku możliwości dostawy Produktu w ramach Zamówienia z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych danych do dostawy lub danych Odbiorcy i poniesienia przez Kwiaciarnię kosztów związanych z tą dostawą, przyjmuje się że Produkt został doręczony zgodnie z Zamówieniem . Ponowna próba realizacji dostawy Produktu w przypadku, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, wiązać się będzie dla Klienta z obowiązkiem poniesieniem dodatkowej opłaty, nie wyższej jednak niż rzeczywiste koszty, które będzie musiała ponieść Kwiaciarnia w związku  z ponowną dostawą Produktu. W przypadku braku dodatkowej opłaty za ponowne doręczenie Produktu w czasie umożliwiającym zachowanie terminu określnego w Zamówieniu lub braku kontaktu z Klientem, Kwiaciarnia nie będzie zobowiązana do ponownej próby doręczenia Produktu.
 9. W przypadku, gdy Dostawca nie zastanie Odbiorcy pod adresem wskazanym w Zamówieniu, pomimo próby doręczenia, lub adres podany przez Klienta będzie nieprawidłowy, a także gdy Odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosił będzie Klient lub wskazany przez niego Odbiorca, Produkt wróci do Kwiaciarni. Kwiaciarnia zastrzega, że nie ponosi w tym przypadku odpowiedzialności za nieterminową realizację Zamówienia  lub brak możliwości jego wykonania.
 10. Odbiór Produktów odbiorca zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem na protokole odbioru przekazanym mu przez dostawcę.  
 11. Odbiorca Produktu ma prawo odmówić jego przyjęcia, co oświadcza w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 11. W sytuacji, o której mowa w zadaniu poprzedzającym, przyjmuje się, że Zamówienia zostało zrealizowane, a Klient ma prawo odebrać Produkt od Kwiaciarni lub przekierować jego dostawę do innego, wskazanego odbiorcy, na zasadach opisanych w ust. 9.  
 12. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktu lub brak możliwości jej realizacji w przypadku:
 13. nieobecności Odbiorcy pod adresem do doręczenia wskazanym przez Klienta,
 14. podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych adresowych Odbiorcy.
 1. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod adresem do doręczeń wskazanym w Zamówieniu, przesyłka z Produktem pozostawiana będzie domownikowi lub w recepcji danego obiektu, jeżeli osoba, której wydany zostanie Produkt, zobowiąże się do przekazać Odbiorcy. Gdy nie ma możliwości pozostawienia przesyłki domownikowi bądź w recepcji, wówczas pozostawiane jest awizo informujące o doręczeniu z prośbą o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią. Gdy Odbiorca skontaktuje się z Kwiaciarnią, ustalane są szczegóły ponownego doręczenia w terminie dogodnym dla Odbiorcy. W przypadku braku kontaktu w terminie 3 dni Zamówienie uznaje się za zrealizowane, po uprzednim potwierdzeniu, że awizo zostało pozostawione pod prawidłowym adresem.  Klient może odebrać na własny koszt Produkt pod adresem i w terminie wskazanym przez Kwiaciarnię, uwzględniającym szczególną cechę Produktu, jaką jest szybkie uleganie zepsuciu.

§ 5. [Rękojmia, Gwarancja, Reklamacje]

 1. Kwiaciarnia zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych, w szczególności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Kwiaciarnia odpowiada za wady Produktu, jeżeli wady te zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie Klienta będącego konsumentem o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Klient niebędący konsumentem traci uprawnienie z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał  Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Kwiaciarni o wadzie, a w przypadku gdy wada Produktu wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Kwiaciarni niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Kwiaciarnia zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone Dostawcy przy odbiorze Produktu.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Kwiaciarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę Produktu usunie. Jeżeli Kwiaciarnia nie uczyni zadość obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, albo dany Produkt był już wymieniany lub naprawiany, Klient będący konsumentem może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczy jednak wyłącznie sytuacji, gdy wada Produktu jest istotna. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre z nich są wadliwe i dają się one równocześnie odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla Klienta będącego konsumentem i Kwiaciarni, uprawnienie Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od Umowy ogranicza się tylko do rzeczy wadliwych. 
 5. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Kwiaciarnię  sposobu usunięcia wady Produktu, zażądać od razu:
 1. wymiany Produktu na wolny od wad albo
 2. usunięcia wady Produktu, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta będącego konsumentem będzie niemożliwe albo wymagać będzie nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Kwiaciarnię.
 1. Klient wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu zobowiązany jest dostarczyć na koszt Kwiaciarni wadliwy Produkt na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 65 lok. 79, 00-697 Warszawa chyba że ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione – Klient obowiązany jest w takiej sytuacji udostępnić Produkt Kwiaciarni w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 2. Zasady, o których mowa w ust.4-9 powyżej, stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od Umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez klienta na adres poczty elektronicznej e-mail Kwiaciarni: biuro@kwiaty-polskie.pl lub listownie na adres ul. Aleje Jerozolimskie 65 lok. 79, 00-697 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało minimum: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), na które może zostać wysłana przez Kwiaciarnię odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Kwiaciarni dowód zakupu Produktu (np. kopia faktury, kopia paragonu, potwierdzenie dokonania przelewu z rachunku bankowego). Treść zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, ma charakter przykładowy, to jest Klient nie musi z niego skorzystać i nie wpływa on na skuteczność reklamacji, przy czym usprawnia i przyspiesza procedurę jej rozpatrywania przez Kwiaciarnię.
 5. Kwiaciarnia  rozpatruje reklamacje Klientów będących konsumentami, dotyczące Produktów, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami rozpatrywane są w terminie odpowiednim do stwierdzenia zasadności bądź niezasadności danej reklamacji.
 6. Klient może zgłosić Kwiaciarni reklamację w związku z wykonywaniem Umowy o prowadzenie Konta Klienta. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć odpowiednio dane podane w ust. 12 oraz opis zaistniałego problemu. Reklamacje Klientów będących konsumentami rozpatrywane są nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami rozpatrywane są  w terminie odpowiednim do stwierdzenia zasadności bądź niezasadności danej reklamacji.  
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Kwiaciarnia gwarantuje świeżość Produktu w postaci kwiatów ciętych przez 7 dni od momentu doręczenia ich Odbiorcy, jeśli będą one pielęgnowane w należyty sposób.
 9. Reklamacje dotyczące Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, takich jak w szczególności kwiaty cięte, należy zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od daty doręczenia. Kwiaciarnia zastrzega, że po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozpatrzenie reklamacji może nie być możliwe z uwagi na specyfikę tego rodzaju Produktów.
 10. Reklamacja dotycząca Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu rozpatrywana jest są w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Kwiaciarnię, chyba że rozpatrzenie reklamacji w danym przypadku wymagać będzie dłuższego czasu – w tym przypadku termin na rozpoznanie reklamacji może ulec wydłużeniu, przy czym w przypadku Klientów będących konsumentami nie dłużej niż do 14 dni.  
 11. W celu usprawnienia procedury rozpatrywania reklamacji wskazane jest, aby Klient do wiadomości obejmującej reklamację dołączał zdjęcie wadliwego Produktu lub sam Produkt dostarczył na adres ul. Aleje Jerozolimskie 65 lok. 79, 00-697 Warszawa.
 12. Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia zajmie stanowisko w sprawie i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 13. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli postanowienia niniejszego paragrafu  będą mniej korzystne dla Klienta będącego konsumentem od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza w odniesieniu do terminów rozpatrywania reklamacji, względem Klientów będących Konsumentami będą mieć zastosowanie te przepisy.

§ 6. [Prawo do odstąpienia od umowy]

 1. Klient będący konsumentem, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm. – dalej „Ustawa o prawach konsumenta”), może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 11 poniżej, i z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych przyjmuje się, że postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 2. W przypadku Umów, w których Produktem:
 1. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin  przydatności do użycia (w szczególności kwiaty cięte),
 2. są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Kwiaciarnia nie ma kontroli,

stosownie do treści art. 38 ust. 4 i 7 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

 1. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, a w przypadku Umowy, która:
 1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 1. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Kwiaciarnię o swojej decyzji w drodze stosownego oświadczenia, z którego treści wynikać będzie taka wola Klienta.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przekazane Kwiaciarni przez Klienta drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail wysłanej z adresu poczty elektronicznej Klienta, podanego podczas składania Zamówienia, na następujący adres e-mail Kwiaciarni: biuro@kwiaty-polskie.pl lub tradycyjną pocztą, na następujący adres korespondencyjny Kwiaciarni: ul. Aleje Jerozolimskie 65 lok. 79, 00-697 Warszawa

 1. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, Klient może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy  czym nie jest to obowiązkowe.
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Klienta  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu.
 3. Kwiaciarnia, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przekazanego w sposób o którym mowa w ust. 4 powyżej, poinformuje Klienta o tym fakcie na trwałym nośniku.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zanim Kwiaciarnia potwierdzi przyjęcie jego Zamówienia, oferta Klienta wskazana w Zamówieniu przestaje wiązać.
 5. Kwiaciarnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.

Kwiaciarnia  nie ma obowiązku zwracać Klientowi dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klient sposobu dostarczenia Produktu, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Kwiaciarnię.

 1. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Kwiaciarni lub przekazać go osobie upoważnionej przez Kwiaciarnię niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Kwiaciarnia zaproponuje, że sama Produkt odbierze. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem.
 2. Kwiaciarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Produktu.
 3. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwracany Produkt nie powinien nosić śladów używania go w sposób inny aniżeli wynikający z konieczności stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności, a także być zabezpieczony w oryginalnym opakowaniu, jeżeli było ono do niego dołączone.

§ 7.[Pozasądowe rozwiązywanie sporów]  

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 1. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 8. [Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną/prowadzenie Konta Klienta]

 1. Umowa o prowadzenie Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego zostaje zawarta z Kwiaciarnią na czas nieokreślony. Umowa polega na świadczeniu drogą elektroniczną usług polegających na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym Konta Klienta.
 2. Zarówno Klient, jak i Kwiaciarnia, ma prawo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie konta Klienta w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zachowaniem praw nabytych przez drugą stronę.
 3. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Klienta poprzez samodzielne złożenie dyspozycji usunięcia Konta Klienta albo poprzez zgłoszenie Kwiaciarni żądania usunięcia Konta Klienta, przy czym w tym  przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Kwiaciarnia w celu wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług poinformuje Klienta o tym fakcie przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Klienta podany w chwili rejestracji, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą rozwiązania Umowy o prowadzenie Konta Klienta.
 5. Kwiaciarnia ma prawo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Klienta w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W ramach Umowy o świadczenie usług elektronicznych/prowadzenie Konta Klienta Kwiaciarnia może nieodpłatnie realizować na rzecz Klienta następujące usługi świadczone drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym:
 1. prowadzenie Konta Klienta, w tym dostęp do funkcjonalności służących do zawarcia i obsługi odpowiednio Umowy,
 2. możliwość przeglądania treści dostępnych w Sklepie Internetowym przez każdego, którego urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet spełnia wymagania techniczne umożliwiające dostęp do Serwisu Internetowego, 
 3. newsletter.

§ 9. [Postanowienia końcowe]

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego. Regulamin dołączany jest również na trwałym nośniku  (pliku w formacie „pdf”) wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3, jako załącznik do wiadomości wysyłanej Klientowi przez Kwiaciarnię z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.
 2. Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie, z zastrzeżeniem że wszelkie Umowy łączące Klientem z Kwiaciarnią podlegać będą wersji Regulaminu obowiązującej w momencie zawarcia tych Umów.  
 3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią:
 1. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy,
 2. Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 roku.