ZAMÓWIENIA REALIZUJEMY NA TERENIE WARSZAWY I OKOLIC

Polityka prywatności

Załącznik nr 2 do Regulaminu Kwiaciarni „Kwiaty Polskie”

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa na jakich zasadach spółka pod firmą Bujak, Rola „Kwiaty Polskie” sp. j. z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe na potrzeby związane z umową sprzedaży, zawartą za pośrednictwem sklepu internetowego kwiaciarni „Kwiaty Polski”, oraz jakie prawa przysługują osobom fizycznym, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

§ 1. [Informacja o administratorze]     

Spółka pod firmą Bujak, Rola „Kwiaty Polskie” sp. j. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65 lok. 79, 00-697 Warszawa (dalej „Administrator”), informuje, że jest administratorem - w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej „RODO”) - w odniesieniu do Twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku z umową sprzedaży, zawartą za pośrednictwem sklepu internetowego kwiaciarni „Kwiaty Polskie”. 

§ 2. [Cele przetwarzania danych osobowych]

 1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe:
 1. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), co dotyczy przetwarzania przez Administratora danych osobowych w zakresie:
 1. związanym z procesem zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w ofercie sklepu internetowego kwiaciarni „Kwiaty Polskie” oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowy o zapewnienie dostępu do Konta Klienta na stronie sklepu internetowego kwiaciarni „Kwiaty Polskie”), na podstawie Twojego zainteresowania ofertą Administratora,
 2. wykonaniem umów, o których mowa w lit. a, po zawarciu danej umowy z Administratorem, 
 1. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), co dotyczy w szczególności:
 1. obowiązku przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.);  
 2. obowiązku  udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postepowanie karne w zakresie i terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, o którym mowa w art. 15 § 3  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm.), gdy o taką pomoc zwróci się uprawniony do tego organ;
 1. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które Operator uznaje w szczególności przetwarzanie w celach:
 1. analitycznych, np. doboru usług do Twoich potrzeb; optymalizacji produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji itp.;
 2. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów;
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 4. badania Twojej satysfakcji  i określania jakości obsługi Administratora,
 5. oferowania Ci produktów lub usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania,
 6. oferowania Ci produktów lub usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), np. w formie kuponów rabatowych i programów lojalnościowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania,

w zakresie określonym w dokonanej przez Administratora analizie uzasadnionego interesu.

 1. Niezależnie od celów przetwarzania opisanych w ust. 1, Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach, o których mowa w pkt 1-2 poniżej, w sytuacji, gdy zaktualizują się opisane tam podstawy przetwarzania danych osobowych, to jest, gdy:  
 1. przetwarzanie będzie niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), co dotyczy w szczególności sytuacji, w których brak przetwarzania Twych danych osobowych może narazić Ciebie lub inną osobę fizyczną na istotną szkodę osobistą lub majątkową;
 2. gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, do których taka zgoda jest wymagana, co dotyczy w szczególności zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora w celu wysyłania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub telefonicznie (art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne ) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

§ 4. [Odbiorcy danych osobowych]

 1. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 1. osobie, która ma być odbiorcą produktów zamówionych przez Cienie na stronie sklepu internetowego kwiaciarni „Kwiaty Polskie”,
 2. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych:
 1. firmom księgowym,
 2. firmom prawniczym,
 3. firmom informatycznym,
 4. likwidatorom szkód z firm ubezpieczeniowych,
 5. agencjom marketingowym,
 6. firmom windykacyjnym,
 7. agentom rozliczeniowym zajmującym się obsługą płatności bezgotówkowych, realizowanych przez Internet,
 8. firmom kurierskim i pocztowym,
 9. innym dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające realizację świadczeń realizowanych w ramach zawartych z Tobą umów, 
 1. niezależnym odbiorcom:
 1. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
 2. partnerom handlowym Administratora w programach lojalnościowych, w których bierzesz udział.

§ 5.[ Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich]

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 6. [Czas przetwarzania danych osobowych]

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędnych do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, przy czym:

 1. dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przetwarzane będą przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz przez okres do końca roku kalendarzowego, w którym ostatni raz zgłosiłeś Administratorowi swoje zainteresowanie jego ofertą,
 2. dane osobowe pozyskane w celu wykonania umowy oraz w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora  przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy, a odpowiednio także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 3. dane osobowe pozyskane do celów związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług Administratora przetwarzane będą do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw względem przetwarzania danych w tym celu, a jeżeli Administrator  przetwarzał dane na podstawie tzw. zgody marketingowej lub na podstawie innej wymaganej przepisami prawa odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych - do czasu cofnięcia tej zgody lub do momentu ustalenia przez Administratora, że cel, w którym zgoda była odbierana, się zdezaktualizował;
 4. dane pozyskane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administrator przetwarzał będzie przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie, dane przetwarzane będą przez wymagany przepisami okres przechowywania dowodów księgowych (5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, zgodnie z postanowieniami art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości). 

§ 7. [Twoje prawa]

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli brak jest podstaw do ich przetwarzania przez Administratora,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do  organu nadzorczego,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym Administrator informuje, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.    

§ 8. [Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych]

 Podanie danych osobowych w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy - jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy przez Administratora; jeżeli nie podasz w tym celu swoich danych osobowych, a odpowiednio również danych odbiorcy produktu, Administrator będzie miał prawo odmówić Ci zawarcia umowy;
 2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, realizowanego drogą elektroniczną lub telefonicznie - jest dobrowolne;  możesz odmówić podania danych osobowych w tym celu, co nie wpływa na możliwość zawarcia umowy z Administratorem; brak zgody uniemożliwi jednak Administratorowi wysłanie Ci informacji handlowych wymienionymi kanałami komunikacji.

§ 9. [Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji]

Administrator informuje, że jednym ze sposób w jaki może on przetwarzać Twoje dane osobowe jest tzw. profilowanie. Oznacza to, że Administrator w oparciu o informacje  dotyczące Twojej osoby może tworzyć profile preferencji (np. określać z jakich usług korzystasz najczęściej, jakimi wydarzeniami organizowanymi przez Administratora się interesujesz itp.) i w oparciu o te profile dostosowywać do nich usługi i treści jakie będziesz w przyszłości otrzymywać od Administratora. Decyzje podejmowane w ten sposób mogą mieć wpływ na to, czy zostanie/nie zostanie Ci zaproponowana określona usługa, produkt, oferta, rabat czy program lojalnościowy. Administrator nie stosuje wobec Ciebie mechanizmów opartych wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie profiluje Cię bez udziału człowieka.

§ 10. [Bezpieczeństwo danych osobowych]

Administrator informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne zapewniają wysokie gwarancje bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania utracie, zniekształceniu lub uzyskaniu nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych. Administrator respektuje i chroni przy tym prawa osób, których dane dotyczą, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.  

§ 11. [Pliki „cookies”]

 1. Administrator informuje, że na stronie sklepu internetowego kwiaciarni „Kwiaty Polskie” stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego zapisywane są przez serwer Administratora  na dysku twardym Twojego urządzenia końcowej (np. komputera, smartphone-u, tabletu).
 2. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania sklepu internetowego na Twoim urządzeniu końcowym. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikowania Cię przez Administratora.
 3. Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:
 1. zapamiętania informacji o urządzeniu końcowym,
 2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
 3. statystycznym.
 1. Może w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, na zasadach opisanych przez operatora danej przeglądarki. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookis” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego.   

§ 12. [Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 marca 2019 roku.